Thursday, Sep 14, 1989
L
Strata-1
Rakyat Kaltara
35.00.21387.22B
B
20391-LSPR/Wda/DP/IX/2021/14/09/89
29/09/2022
29/09/2025
Wartawan
Cetak
Islam
35